220 sinh viên chương trình POHE khóa 61 bảo vệ chuyên đề thực tập cuối khoá