Bài giảng Học phần Marketing công – PGS. TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng Học phần Marketing công – do PGS.TS. Phạm Thị Huyền xây dựng

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4