Bảng tổng hợp điểm rèn luyện cấp Khoa kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo điểm đánh giá Rèn luyện kỳ I năm học 2020-2021 cấp Khoa
Yêu cầu: Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin trong dữ liệu
Thời gian nhận phản hồi: từ ngày 25/2 đến 10h00 ngày 1/3/2021
Hình thức nhận phản hồi = email hienct@neu.edu.vn, C/c Cố vấn học tập và CBL.
Ghi chú: sau thời hạn trên Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa không chịu trách nhiệm về những thông tin đính chính của sinh viên và CVHT.
Trân trọng!