Bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân