CÁC KẾ HOẠCH & HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐHCQ CẦN BIẾT

 1. Kế hoạch đào tạo đại học chính quy năm 2022 Khung thời gian học tập, thi theo từng học kỳ, áp dụng với từng khóa Trước mỗi học kỳ cụ thể, Trường có thông báo và hướng dẫn sinh viên đăng ký học,…. https://daotao.neu.edu.vn/…/ke-hoach-dao-tao-dai-hoc… Chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Nghĩa Hoàng, email: nguyennghiahoang@neu.edu.vn 2. Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022 Khung thời gian và quy trình xét tốt nghiệp các đợt trong năm 2022 (có 04 đợt xét chính, có thể có đượt xét bổ sung) Trước mỗi đợt, Trường có thông báo cụ thể và hướng dẫn sinh viên làm thủ tục https://daotao.neu.edu.vn/…/ke-hoach-xet-tot-nghiep… Chuyên viên phụ trách: ThS. Trần Thanh Hà, email: hat@neu.edu.vn 3. Kế hoạch rà soát kết quả học tập, xét CBHT, xét thôi học đối với sinh viên ĐHCQ Khung thời gian và quy trình rà soát, xét CBHT, xét thôi học (có 03 đợt năm 2022) Trước mỗi đợt, Trường có thông báo cụ thể và hướng dẫn các khoa/viện triển khai https://daotao.neu.edu.vn/…/ke-hoach-xet-canh-bao-hoc… Chuyên viên phụ trách: Lê ngân Giang, email: giangln@neu.edu.vn 4. Kế hoạch và quy trình tiếp nhận hồ sơ đổi điểm, xét công nhận chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ với sinh viên có chứng chỉ quốc tế Khung thời gian và quy trình hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ Hồ sơ nộp online, sinh viên sử dụng tài khoản của mình để thực hiện Mỗi tháng 01 lần. https://daotao.neu.edu.vn/…/ke-hoach-tiep-nhan-ho-so… Chuyên viên phụ trách: Lê ngân Giang, email: giangln@neu.edu.vn 5. Kế hoạch tổ chức các đợt học bổ sung cho sinh viên các khóa 58 trở về trước Các đợt học dành sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước Tổ chức học theo hình thức lớp riêng Từng đợt học, Trường sẽ có thông báo cụ thể https://daotao.neu.edu.vn/…/ke-hoach-to-chuc-cac-lop… Chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Nghĩa Hoàng, email: nguyennghiahoang@neu.edu.vn 6. Hướng dẫn sinh viên đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2 (song ngành) hệ ĐHCQ Sinh viên sử dụng tài khoản của mình để đăng ký Trường sẽ xét và ra QĐ công nhận danh sách sinh viên theo từng đợt (mỗi năm 03 đợt) https://daotao.neu.edu.vn/…/huong-dan-dang-ky-chuong… Chuyên viên phụ trách: TS. Phùng Chí Cường, email: cuongpc@neu.edu.vn 7. Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ “bảo lưu, thôi học, quay trở lại học sau khi hết thời hạn bảo lưu,…” https://daotao.neu.edu.vn/…/thong-bao-ve-link-dang-ky…Kế hoa