MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH MARKETING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN MARKETING
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH MARKETING

(ÁP DỤNG CHO KHÓA 61 VÀ 62, TUYỂN SINH NĂM 2020 VÀ 2021)

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing; có khả năng làm việc độc lập, thích ứng nhanh với các nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng Marketing, có năng lực tự học tập, nghiên cứu bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: có đủ kiến thức để phân tích, dự báo, đánh giá, lập kế hoạch và thực thi các công việc thuộc chức năng marketing trong bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN4.0.

Về kỹ năng: có khả năng giao tiếp tốt. Có thể đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh. Có kỹ năng làm việc nhóm. Sử dụng máy tính thành thạo để thực hiện các nhiệm vụ văn phòng và chuyên môn Marketing.

Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm: có đủ năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các công việc đảm trách trong khuôn khổ tuân thủ những quy định, quy tắc và định hướng chung.

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH MARKETING

CĐR Mô tả Mã CĐR
Về kiến thức chuyên môn Sinh viên có hiểu biết về các chức năng cơ bản của một tổ chức (sản xuất, tài chính, nhân sự…) và nguyên lý hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức; hiểu được yêu cầu phối hợp giữa chức năng marketing với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp/tổ chức; có khả năng tích hợp kiến thức nền tảng để phát hiện vấn đề marketing trong cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức. PLO2.1.1
Sinh viên nắm vững các nguyên tắc và quy trình xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing; có khả năng vận dụng vào các lĩnh vực hoặc thị trường đặc thù; có khả năng ứng dụng kiến thức marketing vào phân tích tình huống marketing, đề xuất giải pháp sáng tạo nhằm bắt kịp với những tình huống ngoài dự tính thuộc lĩnh vực cụ thể của marketing: nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị; thiết kế, cải tiến và quản trị kênh phân phối, tổ chức lực lượng bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng; định giá, xúc tiến, truyền thông và các khía cạnh khác thuộc chức năng marketing ở một cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức; hiểu được nguyên lý của thẩm định giá và quản lý tài sản. PLO2.1.2
Sinh viên có khả năng thể hiện hiểu biết về môi trường kinh doanh và môi trường marketing trong nước, quốc tế; phân tích được ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới hoạt động marketing của các doanh nghiệp và đề xuất được các giải pháp phát triển trong môi trường toàn cầu; nhận thức được ảnh hưởng của CMCN4.0 tới hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng, từ đó, vận dụng được các công cụ digital marketing nhằm thích ứng với CMCN4.0 PLO2.2.1
Về kiến thức chung Sinh viên có nhận thức, hiểu biết về Chủ nghĩa xã hội khoa học, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tư tưởng Hồ Chí Minh và có khả năng lĩnh hội, tuân thủ tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. PLO2.1.3
Sinh viên hiểu được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và ứng dụng trong học tập, nghiên cứu và học tập các môn học khác và các tri thức của nhân loại vào đời sống thực tiễn trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. PLO2.1.4
Kỹ năng chuyên môn Sinh viên có khả năng làm chủ kỹ thuật công nghệ cần thiết, logic và các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng, sử dụng các mô hình toán học căn bản để phân tích, diễn giải dữ liệu về môi trường kinh doanh, hành vi khách hàng, về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng kiến thức chuyên môn khoa học; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm cải thiện kết quả hoạt động marketing của tổ chức/doanh nghiệp; làm chủ được quy trình thẩm định giá và quản lý tài sản. PLO2.3.1
Sinh viên có khả năng tích hợp kiến thức và kỹ năng để phân tích hiện tượng, phát hiện vấn đề thuộc về marketing; xác định nguyên nhân của vấn đề trong một tổ chức/doanh nghiệp cụ thể.

Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn.

PLO2.4.1
Sinh viên có khả năng ứng dụng kiến thức được học để giải quyết vấn đề marketing trong những tình huống cụ thể, đưa ra giải pháp cho các sự việc/vấn đề ngoài dự tính; có kỹ năng thực hành thẩm định giá và quản trị giá trị tài sản của doanh nghiệp. PLO2.7.1
Kỹ năng chung Sinh viên có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản; viết báo cáo và thuyết trình chuyên môn liên quan tới kế hoạch, chiến lược và thực thi các mảng hoạt động được giao. PLO2.5.1
Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm năng động và đa dạng; Sinh viên có đủ sức khỏe và có những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng theo yêu cầu của Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12.9.2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. PLO2.6.1
CĐR tin học Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tin học tương đương IC3 (Máy tính căn bản 650 điểm; Phần mềm máy tính 720 điểm; Kết nối trực tuyến 620 điểm) hoặc ICDL (phần cơ bản) (được ban hành và công bố theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân); Có kỹ năng khai thác internet phục vụ cho công việc. PLO2.5.3
CĐR ngoại ngữ Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 (được ban hành và công bố theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). PLO2.5.2
Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm Sinh viên có hiểu biết về pháp luật, yêu cầu tuân thủ pháp luật và có khả năng vận dụng vào thực tiễn trong cuộc sống cũng như trong công việc; tuân thủ các quy định của đơn vị, tổ chức; thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN4.0; có đạo đức, trách nhiệm với công việc. PLO2.2.2