Quyền lợi khi tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên

Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho sinh viên khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2017, Trường có chính sách cộng điểm học phần, cộng điểm rèn luyện và ưu tiên xét … Xem chi tiết