Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Học kỳ Mùa xuân, năm 2022, Hệ đào tạo Chính quy

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Bán hàng Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Học kỳ Mùa thu, năm 2021, Hệ đào tạo Chính quy

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Bán hàng Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 2 năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 1 năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy Học kỳ 1 năm học 2020-2021, chi tiết xem tai file đính kèm dưới đây: Kế hoạch thực và viết chuyên đề thực tập hệ ĐHCQ_HK1_năm học 2020-2021.pdf

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG