Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Đại học Chính quy

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Đại học Chính quy, kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khóa biểu cụ thể trong file đính kèm dưới đây: 1. THÔNG BÁO_TKB_HK2_2020_2021_HK1_ĐHCQ_VB2CQ.pdf 2. KẾ HOẠCH HỌC TẬP_HK2_2020_2021_HK1_K59, 60, 61.doc 3. TKB_HK1_2020_2021_K59, 60, 61_Ban … Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN tại các trung tâm GDQP&AN, năm 2020

Thông báo của Trường đại học Kinh tế Quốc dân về Kế hoạch Tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN tại các trung tâm GDQP&AN, năm 2020 Kế hoạch học GDQP&AN tập trung vào tháng 7 cho sinh viên K61 Nhà trường dự kiến: 1- Tổ chức lễ xuất quân vào sáng chủ nhật, … Xem chi tiết

Thông báo v/v các phương án điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v các phương án điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với chương trình đại học hệ chính quy theo kế hoạch điều chỉnh ở các kịch bản/phương án sau: Thông tin trong file đính kèm tại đây    

Kế hoạch thực tập cho sinh viên chính quy – Học kỳ 1 năm học 2019/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN———— Số: 1298/KH-ĐHKTQD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-              Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019   KẾ HOẠCH  Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại … Xem chi tiết