Kế hoạch thực tập cho sinh viên chính quy – Học kỳ 1 năm học 2019/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN———— Số: 1298/KH-ĐHKTQD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-              Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019   KẾ HOẠCH  Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại … Xem chi tiết

Thông báo: Thời khóa biểu Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1710/ĐHKTQD-QLĐT   V/v thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ) Hà Nội , ngày 26 tháng 11 năm 2018       … Xem chi tiết