Thông báo: Thời khóa biểu Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1710/ĐHKTQD-QLĐT   V/v thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ) Hà Nội , ngày 26 tháng 11 năm 2018       … Xem chi tiết