Cố vấn học tập

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến cố vấn học tập

1. Những trường hợp nào được miễn/ giảm học phí?
Trả lời: Đề nghị em xem bản tóm tắt qui định về miễn giảm học phí cho sinh viên theo đường link:
https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/chinh-sach-ho-tro/tom-tat-thong-tin-quy-dinh-ve-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien

2. Các mẫu giấy xác nhận sinh viên (bao gồm: đơn xác nhận là sinh viên, giấy xác nhận vay vốn, giấy xác nhận ưu đãi giáo dục, đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, đơn đề nghị miễn giảm học phí).

https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/van-ban-phong/cac-mau-giay-xac-nhan-sinh-vien

3. Em tham khảo chương trình đào tạo chuyên ngành ở đâu?
Trả lời: Em tham khảo thông tin tại đường link này:
https://daotao.neu.edu.vn/vi/ctdt-he-chinh-quy/chuong-trinh-dao-tao-he-chinh-quy

4. Yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ của NEU là gì?
Trả lời: Mời em đọc thông tin ở đường link này:
https://daotao.neu.edu.vn/vi/quy-dinh-chuan-dau-ra-ngoai-ngu/quy-dinh-hoc-va-kiem-tra-chuan-dau-ra-ngoai-ngu-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy

(Em xem thêm phần qui đổi điểm các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ngay dưới cuối trang)

5. Em có thể đăng ký môn tự chọn theo lớp có được không?
Trả lời: Về cơ bản là được, lớp trưởng/ cán bộ lớp lập danh sách (có xác nhận của các thành viên trong lớp) nộp lên phòng Đào tạo trước ngày đăng ký môn học của kỳ mới.

6. Em tìm thông tin về thực tập tốt nghiệp ở đâu?
Trả lời: Mọi thông tin về thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ ĐHCQ được tìm ở đây:
https://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-tap-va-chuyen-de-thuc-tap-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-he-chinh-quy-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan 

7. Nếu có câu hỏi nào khác, các bạn có thể click vào biểu tượng hộp thư ở góc trái, chân trang. Thông tin phản hồi sẽ có trong 2-3 ngày làm việc.