Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI) tuyển Chuyên viên Thẩm định giá và Thực tập sinh

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam tuyển 06 Chuyên viên Thẩm định giá và 06 Thực tập sinh Thẩm định giá. Thông tin chi tiết có trong file đính kèm.

TB TUYỂN DỤNG