Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) tuyển dụng

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) tuyển dụng 2 vị trí làm việc tại Hà Nội.

Thông tin cụ thể có thể xem tại website: http://vnvc.vn