Đại học Kinh tế Quốc dân sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập trung