Hội thảo khoa học quốc tế: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh của một Châu Á đang chuyển mình”