KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/diem-ren-luyen/ke-hoach-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-he-chinh-quy-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021