Kế hoạch (điều chỉnh) Thực tập đối với sinh viên đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy (Kỳ mùa thu năm 2021)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kế hoạch (điều chỉnh) thực tập đối với sinh viên đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy (Kỳ mùa thu năm 2021), cụ thể như sau:

Kế hoạch thực tập điều chỉnh số 1258 ngày 17.08.2021

Mẫu chấm Khóa luận tốt nghiệp