Kế hoạch đổi điểm xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học quốc tế 2023

Thông báo kế hoạch đổi điểm xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học quốc tế 2023

 

Thông báo kế hoạch đổi điểm xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học quốc tế 2023