Kế hoạch thực tập cho sinh viên chính quy – Học kỳ 1 năm học 2019/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN————

Số: 1298/KH-ĐHKTQD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

             Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH 
Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy 
 Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Căn cứ Quy định về thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/11/2018 của Hiệu trưởng;
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 ban hành theo Công văn số 909/KH-ĐHKTQD ngày 12/6/2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức thực tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy như sau:
1. Điều kiện sinh viên được thực tập viết chuyên đề
Sinh viên đáp ứng các điều kiện theo Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với hệ đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại Quyết định số 2247/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/11/2018 của Hiệu trưởng. Cụ thể:
(1) Tích lũy được ít nhất 75% số tín chỉ của chương trình đào tạo.
(2) Thỏa mãn các điều kiện tiên quyết của học phần “Chuyên đề thực tập”.
(3) Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
(4) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
(5) Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.

2. Thời gian thực tập, viết chuyên đề và điểm chuyên đề thực tập
2.1. Tổng thời gian thực tập: 16 tuần, từ ngày 03/9/2019 đến ngày 22/12/2019 (không bao gồm ngày nghỉ lễ); cụ thể như sau:
a) Chuẩn bị cho sinh viên đi thực tập: 01 tuần; Trong thời gian này sinh viên đăng ký thực tập trên mạng QLĐT, Khoa/viện đào tạo phân công giáo viên hướng dẫn và tổ chức báo cáo chuyên đề mới,…
b) Thời gian thực tập chính thức: 15 tuần.
Chú ý: Những sinh viên đủ điều kiện thực tập nhưng không đăng ký học phần chuyên đề thực tập thì không được công nhận kết quả thực tập;
2.2. Thời gian chấm chuyên đề, nộp điểm chuyên đề và nhập điểm lên mạng Quản lý đào tạo trước ngày 15/01/2020.

3. Tổ chức thực hiện
3.1. Khoa, Viện đào tạo
Trưởng khoa/Viện trưởng quán triệt Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với hệ đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại Quyết định số 2247/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/11/2018 của Hiệu trưởng tới toàn bộ giảng viên, cán bộ của đơn vị để biết và thực hiện; cụ thể:
a) Lập kế hoạch thực tập nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy trình hướng dẫn thực tập, tiến độ thời gian, chế độ báo cáo và công tác kiểm tra thực hiện tiến độ thực tập cho từng ngành/chuyên ngành;
b) Gửi kế hoạch thực tập cụ thể của ngành/chuyên ngành và danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập về Phòng QLĐT để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng;
c) Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đăng ký học phần chuyên đề thực tập, nộp đủ học phí.
d) Thông báo sinh viên đủ điều kiện thực tập nộp đơn đề nghị về các Khoa, Viện đào tạo xét cho sinh viên đủ điều kiện thực tập; cấp giấy giới thiệu và hồ sơ thực tập cho sinh viên; phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập, viết chuyên đề và chấm chuyên đề;
e) Thống kê danh sách sinh viên đã có cơ sở thực tập phù hợp và những sinh viên chưa có cơ sở thực tập hoặc cơ sở thực tập chưa phù hợp để hỗ trợ và báo cáo cho bộ phận thường trực (Phòng QLĐT) nhằm hỗ trợ sinh viên;
đ) Hướng dẫn giảng viên, sinh viên thực hiện quy định về trung thực trong học thuật qua sử dụng phần mềm turnitin;

e) Kịp thời lưu trữ dữ liệu điểm để xét học bổng cho sinh viên.
3.2. Phòng Tài chính – Kế toán 
Căn cứ Quy chế thu chi nội bộ của Trường để thực hiện thanh toán cho các khâu công việc liên quan.

3.3. Phòng Thanh tra pháp chế
a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch thanh tra quá trình thực tập;
b) Phối hợp với Phòng QLĐT và các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra quá trình thực tập cuối khóa;
c) Tổng hợp danh sách sinh viên vi phạm quy chế, mức độ vi phạm và đề nghị hình thức xử lý và gửi cho Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (qua Phòng QLĐT) để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp;

3.4. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho sinh viên, tổ chức xét và nhập vào mạng Quản lý đào tạo điểm rèn luyện của sinh viên, tổ chức công tác cố vấn học tập.
3.5. Phòng Quản lý đào tạo
Đơn vị Thường trực đầu mối phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch thực tập và thông báo triển khai tới các Khoa, Viện, các đơn vị liên quan và sinh viên; cấp giấy giới thiệu sinh viên đến cơ sở thực tập (nếu có nhu cầu);
b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh tra pháp chế và các Khoa, Viện đào tạo tổ chức kiểm tra công tác thực tập cuối khóa theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT tại Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về trung thực trong học thuật;
c) Tổ chức, triển khai việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường (dự kiến tháng 3 năm 2020);
d) Tổng hợp vào xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ sở thực tập để cung cấp thông tin hỗ trợ sinh viên các khóa tiếp theo trong việc tìm cơ sở thực tập phù hợp;
e) Tổng hợp và bổ sung chuyên đề thực tập tốt nghiệp của sinh viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về chuyên đề thực tập cung cấp cho sinh các khóa tiếp theo làm tài liệu tham khảo trong việc học tập và nghiên cứu.
Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng QLĐT để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận
– Hiệu trưởng (để báo cáo);
– Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
– Lưu TH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

PGS.TS Trần Thị Vân Hoa