Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy Học kỳ 1 năm học 2020-2021, chi tiết xem tai file đính kèm dưới đây:

Kế hoạch thực và viết chuyên đề thực tập hệ ĐHCQ_HK1_năm học 2020-2021.pdf