Kế hoạch tổ chức đợt học bổ sung kỳ mùa Xuân 2022 (dành cho SV ĐHCQ từ K54 đên 58 và VB2CQ từ K31 trở về trước)