KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 63” NĂM HỌC 2021-2022