Kế hoạch viết Đề án chuyên ngành Quản trị Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

KẾ HOẠCH VIẾT ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Sinh viên Quản trị Marketing
Khóa 62, Chương trình đào tạo Chất lượng cao

 1. Mô tả học phần, mục đích, yêu cầu
  • Mô tả học phần

Đề án chuyên ngành Marketing (MKMA1168.CLC) là học phần tập trung vào việc nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành cơ bản mà sinh viên sinh viên đã tích lũy. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên chọn một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực marketing gắn với một sản phẩm cụ thể, một thương hiệu cụ thể hoặc một doanh nghiệp cụ thể, sử dụng lý thuyết đã được học và phân tích vấn đề, chỉ ra những mặt được và chưa được, những bất cập, nguyên nhân của vấn đề. Giảng viên có trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn và giám sát quá trình viết Đề án.

 • Mục đích
 • Hệ thống hóa và ứng dụng lý thuyết các học phần chuyên ngành đã học vào thực tiễn
 • Bước đầu rèn luyện khả năng tìm hiểu, phát hiện và giải quyết một vấn đề thực tiễn marketing dựa trên những lý thuyết của các môn học chuyên ngành
 • Thực hành nghiên cứu marketing và ứng dụng lý thuyết nghiên cứu marketing trong việc thực hiện một dự án nghiên cứu cụ thể.
 • Áp dụng tư duy phản biện (phân tích, so sánh, suy luận và diễn giải, đánh giá) ở mức độ đơn giản cho vấn đề thực tế
 • Rèn luyện để sinh viên có kỹ năng giao tiếp, trình bày bằng văn bản một báo cáo khoa học chuyên ngành Marketing.
  • Yêu cầu

Trong thời gian viết đề án môn học, sinh viên phải tuân thủ các yêu cầu chủ yếu sau đây:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của trường và kế hoạch của khoa về việc viết đề án môn học.
 • Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi gặp gỡ với giảng viên hướng dẫn và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên hướng dẫn đúng thời hạn. Trong trường hợp không tham gia các buổi hướng dẫn vì những lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
 • Sinh viên không nộp các sản phẩm (đề cương, thiết kế nghiên cứu, bảng hỏi, đề án…) sau 3 ngày theo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài. Sinh viên nộp muộn: mỗi ngày nộp muộn bị trừ 1 điểm.
 • Sinh viên không được thông qua đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết không được quyền nộp báo cáo cuối cùng.
 • Nêu cao tinh thần tích cực suy nghĩ, chịu khó tìm tòi, học hỏi, chủ động sáng tạo trong quá trình viết đề án; đảm bảo nộp đề án đúng thời gian quy định.
 1. Quy định về đề tài
  • Yêu cầu về nội dung
 • Đề tài phải thuộc phạm vi kiến thức các môn học chuyên ngành marketing mà sinh viên đã và đang được giới thiệu.
 • Đề tài phải có mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phù hợp với tầm mức của đề án chuyên ngành, không quá rộng hoặc quá hẹp.
 • Đề tài phải tổng kết được cơ sở lý thuyết về một chủ đề thuộc về marketing. Nội dung này là bắt buộc ở Đề án chuyên ngành.
 • Đề tài được chọn cần gắn với điều kiện ứng dụng của Việt Nam, đi sâu vào một khía cạnh lý thuyết được ứng dụng trong thực tế nhằm giúp sinh viên giải quyết bản chất vấn đề sinh viên đã lựa chọn. Nội dung cần mang tính thời sự, cập nhật các vấn đề lý thuyết mới và/ hoặc gắn với tình hình thực tiễn hiện tại của các doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề nghiên cứu.
 • Nội dung Đề án không được trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã được nghiên cứu và công bố trước (thông qua kết quả check turnitin dưới 25%).
 • Nội dung đảm bảo tính khoa học và thực tiễn:
  • Tìm hiểu thực tế vận dụng marketing ở một doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam.
  • Vấn đề nghiên cứu là một vấn đề marketing cụ thể (đã được giới thiệu trong chương trình học): phân tích bối cảnh/môi trường marketing để tìm ra cơ hội kinh doanh; phân tích xu hướng và quy luật vận hành của thị trường để tìm ra cách thức mà doanh nghiệp cần thích ứng trong các hoạt động marketing của mình; nghiên cứu nhu cầu, mong muốn hay hành vi mua của khách hàng mục tiêu; chiến lược định vị và khác biệt hoá; chiến lược thương hiệu; quy trình thiết kế và marketing sản phẩm mới; chính sách bao gói, dịch vụ bổ sung cho sản phẩm; chính sách định giá; chính sách dùng giá để đối phó với cạnh tranh; thiết kế và quản trị kênh phân phối; chính sách dành cho thành viên kênh; quản lý đội ngũ bán hàng; đào tạo kỹ năng bán hàng; chính sách truyền thông; các hoạt động quảng cáo; chiến dịch viral marketing; các hoạt động marketing online; chiến lược nội dung và sự hiện diện điện tử của doanh nghiệp…
  • Từ các phân tích cần thiết, tác giả sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm và/hoặc đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động marketing tốt hơn (về khía cạnh đã nghiên cứu).
  • Phương thức lựa chọn đăng ký và giao nhận đề tài

Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

 • Phương thức thứ nhất: Sinh viên chọn một sản phẩm/thương hiệu/doanh nghiệp để tìm hiểu tình huống marketing thực tế.
 • Phương thức thứ hai: Sinh viên chọn doanh nghiệp/thương hiệu hoặc vấn đề về marketing quan tâm nghiên cứu, giảng viên hướng dẫn sẽ trao đổi về đề tài phù hợp.

Lưu ý: khuyến khích sinh viên thực hiện theo phương thức thứ nhất.

 1. Yêu cầu về hình thức
 • Đề án chuyên ngành phải được trình bày theo đúng quy định chung của Trường và Khoa. Tối thiểu 30 trang tiêu chuẩn chưa kể phần phụ lục; phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,3; kiểu gõ Unicode, cách lề trên/dưới/phải 2cm, lề trái 3,5cm; số trang đánh ở giữa, trên đầu trang.
 • Kết cấu của Đề án chuyên ngành chia thành các Chương, mỗi chương được bắt đầu từ một trang mới.
 • Tiêu đề của các bảng, biểu, sơ đồ, hình minh họa đặt trước nội dung, chữ in đậm, căn chính giữa. Nguồn gốc số liệu, bảng, biểu, sơ đồ được đặt dưới nội dung, dùng chữ in nghiêng, căn phải.
 1. Lộ trình thực hiện

Tổng quỹ thời gian theo quy định là 01 tuần chuẩn bị và 10 tuần làm việc chính thức từ 29/05/2022 đến 05/08/2022, cụ thể như sau:

Tuần Thời gian Công việc
CB 16/05 đến 22/05 Viện AEP cho sinh viên đăng ký.
22/05 đến 27/05 Lãnh đạo Khoa và Bộ môn chuẩn bị và thực hiện giới thiệu về học phần, đề cương học phần đề án chuyên ngành, phổ biến kế hoạch viết Đề án, hướng dẫn sơ bộ cách lựa chọn tên đề tài, phân công nhóm sinh viên và GVHD.
SV hình thành ý tưởng về đề tài đề án chuyên ngành.
1 29/05-03/06 SV chủ động liên lạc để gặp GVHD trình bày ý tưởng đề tài, nghe hướng dẫn chọn đề tài, thống nhất lịch làm việc, đăng ký tên đề tài.

Sinh viên viết đề cương sơ bộ, bao gồm các nội dung: Tên đề tài và vấn đề nghiên cứu của đề tài; Lý do lựa chọn và mục đích nghiên cứu; Đối tượng nghiên cứu, Mục tiêu nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết cấu dự kiến của đề án: Cấu trúc các phần/chương và mục lớn, mục nhỏ và ý chính của mỗi mục của đề án.

2-3 05/06-17/06 GV chỉnh sửa đề cương sơ bộ, gửi lại để SV viết đề cương chi tiết theo yêu cầu của GVHD; GVHD chỉnh sửa đề cương chi tiết và gửi lại SV.
4-9 19/06-29/07 Sinh viên viết bản thảo. GVHD chỉnh sửa và trả bản thảo.
10 31/07-05/08 Sinh viên hoàn thiện bản sạch, nộp bản sạch để GVHD chấm và nộp bản mềm lên TEAM để GVPB chấm.
  25/08 GVHD và GVPB nộp kết quả phiếu chấm và Bảng điểm nhóm (theo mẫu) về TS.Nguyễn Thu Lan, Phó trưởng Bộ môn Marketing

*Ghi chú: GVHD có thể đặt lịch riêng trong từng nhóm, tuy nhiên phải đảm bảo thời gian nộp kết quả Đề án.

     KHOA MARKETING