KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021

Sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện tốt nghiệp đọc kỹ kế hoạch xét tốt nghiệp tại file KH xét TNĐH đợt 3 năm 2021

Link đăng ký xét tốt nghiệp: link đăng ký xét TN

Các mẫu đơn kèm theo (đơn xin hoãn xét tốt nghiệp do đang học nâng điểm và đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm):

Đơn đề nghị xét TN muộn/sớm

Đơn xin hoãn xét TN