Khoa Marketing có chương trình CLC QUẢN TRỊ MARKETING kiểm định