Khoa Marketing phối hợp tổ chức Toạ đàm “Đào tạo cử nhân Thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội”