Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thăm hỏi và động viên tinh thần sinh viên tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh