LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2021 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

Thứ Hai 01/02/2021
15h00
Họp Tổ công tác về giáo trình môn học.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 02/02/2021
08h00
Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác về việc rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo Chất lượng cao & POHE (áp dụng từ khóa 63).
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h00
Họp Tổ công tác xây dựng Dự án vay vốn Ngân hàng thế giới.
ThS. Trần Hồng Nhung
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên hệ đại học chính quy.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHKTQ ngày 08/01/2021 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h30
Họp Hội đồng thẩm định Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp, ngành Quản trị kinh doanh.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 03/02/2021
10h00
Họp triển khai kiểm định các chương trình đào tạo.
PGS. Vũ Huy Thông, PGS. Phạm Thị Huyền
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 04/02/2021
08h30
Họp Tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
14h30
Họp Tổ công tác rà soát bổ sung Quy chế bổ nhiệm.
Các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 05/02/2021
08h30
Họp Hội đồng trường.
Các thành viên Hội đồng trường.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Hội nghị Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021.
Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, GĐ Trung tâm, đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1