LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022)

Thứ Hai 28/02/2022
8h và 14h
Lãnh đạo Trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp K63 tại các giảng đường.
Thứ Ba 01/3/2022
8h
Sinh hoạt khoa học online với chủ đề “Website Marketing”.
Toàn thể GV BM QTBH&DM.
14h00
Làm việc với Ngân hàng Thế giới về Dự án phát triển 4 Trường Đại học Việt Nam.
ThS. Nhung
Thứ Tư 02/3/2022
8h30
Họp Tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình Chất lượng cao, ngành Marketing, ngành chuyên sâu Digital Marketing.
PGS. Thông, PGS. Huyền, TS. Long, TS. Hoa và GS. Lâm
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 03/3/2022
8h30
Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh, xét chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE Khóa 59. ONLINE/OFFLINE.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 04/3/2022
9h
Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Khoa, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, Chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2022, đại diện nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế đợt 1 năm 2022 và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1