LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2020 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 theo văn bản số 424/ĐHKTQD-QLĐT ngày 24-3-2020:

Thứ Hai 13/4/2020

15h30 Rà soát phương án tuyển sinh đại học chính quy. Họp trực tuyến trên Skype for Business

Thứ Ba 14/4/2020

10h30 Họp xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020. Thành phần: Lãnh đạo Khoa (TS. PVTuấn), Trợ lý Đào tạo, Đại diện LCĐ, CVHT, Cán bộ lớp (CVHT thông tin đến các Cán bộ lớp về lịch họp) Họp trực tuyến trên Skype for Business hoặc MS.TEAMS

Thứ Tư 15/4/2020

14h30 Rà soát tiến độ báo cáo kiểm định các chương trình đào tạo. Họp trực tuyến trên Skype for Business

15h30 Thảo luận các phương án thi học kỳ II năm học 2019-2020. Họp trực tuyến trên Skype for Business

Thứ Năm 16/4/2020

09h00 Họp rà soát tiến độ viết và in giáo trình năm 2019 và giải quyết các vấn đề tồn đọng chuyển sang năm 2020. Họp trực tuyến trên Skype for Business

10h00 Báo cáo kế hoạch viết giáo trình năm 2020. Họp trực tuyến trên Skype for Business

Thứ Sáu 17/4/2020

14h00 Họp giao ban lãnh đạo Khoa và các TLĐT. Họp trực tuyến trên Skype for Business