LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2020 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Thứ Hai 04/5/2020
8h và 14h:
Lãnh đạo Trường đến thăm và động viên Giảng viên, Sinh viên tại các lớp học trên giảng đường.
Thứ Ba 05/5/2020
9h:
Rà soát báo cáo về kiểm định chương trình đào tạo.
Nhóm thường trực. VPK
Thứ Tư 06/5/2020
9h:
Họp Chi ủy. VPK
Thứ Năm 07/5/2020
10h:
Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa. VPK
Thứ Sáu 08/5/2020
9h:
Lựa chọn và phê duyệt giáo trình biên soạn năm 2020.
TK. Vũ Huy Thông
Phòng họp B tầng 5 nhà A1