LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2021 (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021)

Thứ Hai 16/8/2021
14h00 Họp triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 và một số vấn đề về công tác đào tạo. Trưởng khoa và các Trưởng Bộ môn. ONLINE
18h00 Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” theo Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 02/8/2021 của Đảng ủy trường. ThS Khoa, ThS Nhung, ThS H.Dũng ONLINE
Thứ Ba 17/8/2021
08h00 Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp của Trường năm 2021. Các thành viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Thành viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban công tác của Ban Chấp hành Công đoàn trường; Thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Câu lạc bộ do Công đoàn trường quản lý và thành viên Quy hoạch BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027. ONLINE
Thứ Tư 18/8/ 2021
08h00 Tập huấn “Phương pháp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE (Outcome Based Education): Mô tả mục tiêu, CĐR cho CTĐT đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định và yêu cầu, nhu cầu của các bên liên quan. Trưởng khoa, Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn; TLĐT phụ trách ĐBCLGD của Khoa và các giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu và lập danh sách; P.TCCB điểm danh thành phần tham gia họp.
14h00 Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Mô tả chương trình đào tạo tích hợp giảng dạy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và năng lực tự chủ đáp ứng CĐR của CTĐT. Trưởng khoa, Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn; TLĐT phụ trách ĐBCLGD của Khoa và các giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu và lập danh sách; P.TCCB điểm danh thành phần tham gia họp
Thứ Năm 19/8/2021
08h00 Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Thiết kế kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR của CTĐT phân nhiệm cho môn học/học phần; và Biên soạn đề cương chi tiết học phần theo OBE. Trưởng khoa, Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn; TLĐT phụ trách ĐBCLGD của Khoa và các giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu và lập danh sách; P.TCCB điểm danh thành phần tham gia họp
14h00 Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: kỹ thuật tự đánh giá CTĐT; và công tác khảo sát các bên liên quan trong quá trình phát triển CTĐT. Trưởng khoa, Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn; TLĐT phụ trách ĐBCLGD của Khoa và các giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu và lập danh sách; P.TCCB điểm danh thành phần tham gia họp
Thứ Sáu 20/8/2021
08h00 Hội Nghị tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp của Trường năm 2021. Thành viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Thành viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban công tác của Ban chấp hành Công đoàn trường; Thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Câu lạc bộ do Công đoàn trường quản lý và thành viên Quy hoạch BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027. ONLINE
08h30 Sinh hoạt Khoa học Bộ môn về Luận án của NCS. GV và NCS không có giờ lên lớp.
BM.MKT đã gửi tài liệu cho các GV được phân công đọc nhận xét. BM.MKT thông báo đường link cuộc họp ONLINE
10h30 Họp Hội đồng Khoa về Sách chuyên khảo/Tham khảo. Mời các Thành viên HĐK đọc trước tài liệu đã được gửi qua email.
Cuộc họp diễn ra tại TEAMS Khoa Marketing PTK Phạm Văn Tuấn thông báo đường link cuộc họp ONLINE