LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2020 (Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

Thứ Hai 24/8/2020
09h30
Tham gia tiếp và làm việc với Ngân hàng Thế giới.
ThS. Trần Hồng Nhung
Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 25/8/2020
14h00
Toạ đàm “Kinh nghiệm phát triển các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học Pháp: Bài học từ chương trình PGSM”
Các đại biểu có giấy mời.
Phòng họp C tầng 5 nhà A1
14h30
Bộ môn QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV.
Kính mời TS Doãn Hoàng Minh, TS Nguyễn Đình Toàn, GV của Bộ môn và các GV quan tâm
Thứ Tư 26/8/2020
8h00
BM MKT mời Báo cáo viên Doanh nghiệp cho SV thực tập tốt nghiệp.
Phòng 1304-1305
08h30
Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm học 2019-2020.
PTK TS Phạm Văn Tuấn và các Cố vấn học tập.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h45
Họp BCNK, các lãnh đạo Bộ môn và TLĐT về Chương trình Đào tạo.
Phòng 1306
13h45
Họp BM MKT về Ma trận đề thi, PLOs CTĐT CLC và tổ chức giảng thử cho GV thỉnh giảng.
Phòng 1306
Thứ Năm 27/8/2020
09h00
Họp xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao, đợt 1 năm 2020.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/7/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp xét tốt nghiệp Chương trình POHE, đợt 1 năm 2020.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/7/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h00
Toạ đàm với các đối tác tổng kết chương trình Giáo dục QP-AN cho sinh viên hệ chính quy năm 2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h30
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp năm 2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa, các viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý từ tháng 2/2020 đến 7/2020, các viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp GVCC, GVC, CVC năm 2020.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 28/8/2020
08h30
Họp về bố trí phòng làm việc của các Giáo sư.
Các giảng viên có học hàm Giáo sư chưa được bố trí phòng làm việc.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h00
Ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chung giữa JICA và NEU về tác động của COVID-19 đến nền kinh tế.
Các thành viên nhóm nghiên cứu.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00
Họp triển khai nghiên cứu chung giữa NEU và JICA về tác động của COVID-19 đến nền kinh tế.
Các thành viên nhóm nghiên cứu.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1