LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

Thứ Hai 24/12/2018
9h: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo: Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/01/2018 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h: Họp rà soát quy trình quyết toán đề tài cấp Bộ năm 2018. Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 25/12/2018
14h: Họp BM Marketing: Tổng kết học kỳ 1 và chuẩn bị học kỳ 2. Văn phòng Khoa.

Thứ Tư 26/12/2018
8h: Toạ đàm khoa học “Kinh doanh số: Xu hướng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Các thành viên nhóm xây dựng Chương trình theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng và đại biểu có giấy mời. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h: TT.ĐTTTCLC&POHE làm việc với Khoa Marketing về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Lãnh đạo Khoa Marketing, lãnh đạo 2 Bộ môn triển khai chương trình kiểm định và các giáo viên tham gia giảng dạy 2 Chương trình. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1.

Thứ Năm 27/12/2018
14h: Thảo luận về Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2019 – 2030. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu 28/12/2018
8h30: Họp BM Truyền thông Marketing. Văn phòng Khoa