Lịch trình học (dự kiến) cho các học phần Lý thuyết – Thảo luận

Thông báo lịch trình học tập (dự kiến) cho các học phần giảng dạy theo hình thức Lý thuyết – Thảo luận:

 

1- MKMA1101 – Hành vi người tiêu dùng

2- MKMA1109 – Nghiên cứu Marketing

3- MKMA1156 – Quản trị Marketing