Quyết định v/v ban hành CĐR, CTĐT, Bản mô tả CTĐT, ĐCCTHP, CTDH các CTĐT trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Ngành Marketing