Quyết định về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Nhà trường, cụ thể như sau: QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ÁP DỤNG TỪ NĂM 2023.pdf