Tài liệu HP Quản trị Marketing. Chương trình học bổ sung kiến thức. PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Tài liệu HP Quản trị Marketing. Chương trình học bổ sung kiến thức.

PGS.TS. Phạm Thị Huyền

 

Slides

Cấu trúc Kế hoạch Marketing

Format một bản kế hoạch Marketing

Sample – Kế hoạch Marketing – Kimdan