Thông báo chương trình học bổng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam năm học 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 954 /ĐHKTQD-CTCT&QLSV

V/v chương trình học bổng của Ngân hàng Techcombank năm học 2020-2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/Viện Quản lý sinh viên

 

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên, Nhà trường thông báo chương trình học bổng năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn:

– Sinh viên hệ chính quy là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội K60, K61 có kết quả học tập năm học 2019-2020 đạt từ 7.5 trở lên, Điểm rèn luyện năm học 2019-2020 từ 80 điểm trở lên;

– Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường tổ chức, đạt giải thưởng các cuộc thi cấp trường, cấp Quốc gia, Nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp cho hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên của Nhà trường.

2. Số lượng: 10 suất

            3. Giá trị: 5.000.000 đồng/suất

4. Tổ chức xét duyệt:

Các Khoa/Viện QLSV tổ chức thông báo rộng rãi cho sinh viên của đơn vị làm hồ sơ đăng ký. Sinh viên nộp hồ sơ online tại: https://forms.office.com/r/2MwBnNcNQv. Hạn cuối nộp hồ sơ ngày 14/06/2021 (Thứ Hai).

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm);

– Giấy chứng nhận, bằng khen, … (nếu có).

Nhận được công văn này, Kính đề nghị các Khoa, Viện QLSV triển khai đúng thời gian và yêu cầu để đạt kết quả tốt.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng 302, Nhà A1, Email: thuyntt@neu.edu.vn)

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Như trên;

– Lưu TH, CTCT&QLSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

 

DOWNLOAD MẪU ĐƠN: MẪU ĐƠN CẤP HỌC BỔNG TECHCOMBANK.docx