Thông báo Chương trình “Học bổng SCIC – nâng bước tài năng trẻ” năm 2020