Thông báo điểm chuẩn chuyên ngành/chuyên sâu Đại học Chính quy diện xét tuyển kết hợp năm 2021 (Khóa 63)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn chuyên ngành/chuyên sâu Đại học Chính quy diện xét tuyển kết hợp năm 2021 (Khóa 63), cụ thể như sau:

TB ĐIỂM CHUẨN CHUYÊN NGÀNH TT-XTKH KHÓA 63.pdf