Thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 Phương thức Xét tuyển kết hợp – đối tượng 4,5,6 – mã phương thức: 502

rường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy năm 2022 của Trường theo phương thức xét tuyển kết hợp – đối tượng 4, 5, 6 cụ thể như sau:

Thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển XTKH đối tượng 4-5-6 năm 2022.pdf