Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Căn cứ công văn 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ lịch trình tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 ban hành theo Kế hoạch tuyển sinh số 924/KH – ĐHKTQD ngày 9/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh Lịch trình tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

TB điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.pdf