Thông báo hướng dẫn lịch trình tham gia Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa K62

Thông báo hướng dẫn lịch trình tham gia Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa K62