THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC CỦA K63 & CÁC KHÓA KHÁC CÙNG K63 (KỲ MÙA THU 2021)

  1. KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC
  2. Những vấn đề cần lưu ý

* Phòng Quản lý đào tạo đăng ký học mặc định các môn học theo thời khóa biểu đã thông báo cho lớp sinh viên. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra kết quả đăng ký học trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn (Mục Tra cứu thông tin -> Xem kết quả đăng ký học) để biết lịch học cụ thể.

* Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc tự ý hủy các học phần được Trường đăng ký học mặc định.

* Trường hợp sinh viên không muốn học các môn được Trường đăng ký học mặc định thì sinh viên tự hủy môn học đó và đăng ký lại các môn học khác cho phù hợp với lịch học cá nhân.

* Sinh viên tự đăng ký học các học phần: Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất (các học phần tự chọn); các học phần học lại, học cải thiện điểm (nếu các lớp còn sỹ số cho phép đăng ký) và các học phần lựa chọn thuộc các tổ hợp lựa chọn theo Chương trình đào tạo.

* Sinh viên cần tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập trước khi đăng ký học.

  1. Thời gian đăng ký học trực tuyến trên trang tinchi.neu.edu.vn của các khóa cụ thể như sau:

2.1. Sinh viên ĐHCQ các khóa: (Sinh viên Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ Anh được đăng ký tối đa 30 tín chỉ)

* K62 trở về trước: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 04/10/2021 đến ngày 06/10/2021

* K63: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 05/10/2021 đến ngày 07/10/2021

* Sinh viên được đăng ký tối đa số tín chỉ theo quy định là 25 tín chỉ.

2.2. Sinh viên VB2CQ các khóa: được đăng ký tối đa 25 tín chỉ, bắt đầu từ 12h ngày 03/10/2021 đến hết ngày 06/10/2021

2.3. Đối với những sinh viên học cùng lúc 02 Ngành/Chuyên ngành:

* Sinh viên tự đăng ký học các môn học của Ngành/Chuyên ngành thứ 2 trên trang web tinchi.neu.edu.vn theo thời gian đăng ký học đã thông báo ở trên. Số tín chỉ sinh viên đăng ký học được tính vào tổng số tín chỉ tối đa được đăng ký trong 1 học kỳ (25 tín chỉ).

  1. Đăng ký học cải thiện điểm: Sinh viên chủ động đăng ký các môn học cải thiện điểm trên mạng quản lý đào tạo theo thời gian đăng ký học đã thông báo nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký.
  2. Trường sẽ thông báo danh sách các lớp bị hủy trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn

5. Trường sẽ thông báo thời gian đăng ký học bổ sung (nếu có), sinh viên chú ý theo dõi thông tin trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn để biết thêm chi tiết.