Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học chính quy, kỳ mùa Thu năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch đào tạo đại học chính quy, kỳ mùa Thu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ke hoach dao tao ĐHCQ ky mua Thu năm 2021.pdf

2. Du kien ke hoach giang day, hoc tap ky THU_2021_K60, 61, 62, VB2CQ.xlsx