Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học Chính quy năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học Chính quy năm 2022. Nội dung chi tiết xem tại:  KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐHCQ NĂM 2022__Số 1578_06.10.2021.pdf