Thông báo kế hoạch Tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN tại các Trung tâm GDQP&AN