Thông báo Kế hoạch Tổ chức kỳ thi phụ dành cho sinh viên đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch Tổ chức kỳ thi phụ dành cho sinh viên đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau:

KH Tổ chức kỳ thi phụ dành cho sinh viên ĐHCQ năm 2022.pdf